تبلیغات
شهر شعر

خداوندا مرا هشیار گردان

نایت اسکین

خداوندا مرا هشیار گردان

زخواب غفلتم بیدار گردان

نجاتم ده زشرنفس و شیطان

ز بدكردن مرا بیزارگردان

خبیثان گرد من چون لاشه خواران

مرا آزاد از این اشرار گردان

خدایا دست گیر و حاجتم ده

ره جنت به من هموارگردان

بسی دنیا مرا مشغول دارد

تو دنیا را به چشمم خوار گردان

دلم سخت و سیه گردیده چون سنگ

مرا اشك ندم بسیار گردان

دلم تاریك گردید از گناهان

تو از نور حقش سرشار گردان

اگر گردنكشی كردم زمانی

مرا بر بندگی وادار گردان

قلوب ما بدست قدرت توست

مرا در زمره ی ابرار گردان

اگر عزم گنه كاری نمودم

به پیش پای من دیوار گردان

اگر درآتش تیزم  فكندی

همان آتش بمن گلزار گردان

بشیراحمد بنالد از گناهان

تو عفو از این غریب زار گردان

نایت اسکینبا کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید