تبلیغات
شهر شعر

چرا میگریید..؟؟؟!!!

چرا میگریید...؟؟!!!

روزی مردی لطیفه‌ای را در جمع تعریف کرد، همه خندیدند. آن مرد دوباره همان لطیفه را تعریف کرد؛ این بار افراد کمتری به آن خندیدند. آن مرد، بارها و بارها همان لطیفه را تکرار کرد، تا زمانی که دیگر هیچ کس در آن جمع نمی‌خندید. سپس آن مرد لبخند زد و گفت: "وقتی نمی‌توانید بارها به یک لطیفه بخندید، چرا بارها و بارها به خاطر یک مشکل می‌گریید؟!"
شاپركبا کلیک بر روی شهر شعر را در گوگل محبوب کنید